วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับม.ต้น

1. ชื่อปัญหาการวิจัย การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับม.ต้น


เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ

2. ความสำคัญของปัญหา

จากการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ระดับ ม.ต้น กศน.ต.ไชยบุรีเนื่องจากนักศึกษาล่วนมากจะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์และนักศึกษาก็ไม่สนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้และไม่ค่อยมาทำการเรียนการสอนในวันเวลาการพบกลุ่ม ครูผู้สอนจึงต้องให้แบบทดสอบเป็นการบ้าน เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และกำหนดวันเวลาส่งงานตามที่ได้กำหนดไว้

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสร้างแบบฝึกหัดการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนร้อนละ ระดับ ม.ต้น 3.2 เพื่อ เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ แบบฝึกหัดการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ระดับ ม.ต้น

4. ตัวแปรที่ศึกษา

4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ ระดับ ม.ต้น

4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

5. นิยามคำศัพท์เฉพาะ

5.1 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

5.2 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

6. ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ

6.1 ได้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ระดับ ม.ต้น

6.2 นักศึกษามีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ

6.3 นักศึกษามีความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง

7. วิธีดำเนินการวิจัย/วิธีดำเนินการแก้ปัญหา

7.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

ประชากรคือ นักศึกษาระดับ ม.ต้น กศน.ต.ไชยบุรี ที่ลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์ 1/53 จำนวน 10 คน

กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับ ม.ต้น กศน.ต.ไชยบุรี ภาคเรียนที่ 1/53

7.2 เครื่องมือที่ใช้

ก. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ระดับ ม.ต้น

ข.เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

- แบบทดสอบก่อนเรียน – แบบทดสอบหลังการเรียน

8. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

8.1 ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

8.2 สถิติที่ใช้แสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

9. แผนดำเนินการ

1. วางแผนและการเขียนโครงร่าง 2 วัน

2. ปฏิบัติตามแผน 15 วัน 3. เก็บข้อมูล 20 วัน

4. วิเคราะห์ 5 วัน

5. สรุปผลและเขียนรายงาน 5 วัน

10. ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย

นายยอดพงศ์ ไชยมงคล ครู กศน.ต.ไชยบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น